سيستم پيشنهادها (Suggestion System)

توجه به اصل مشاركت كاركنان به عنوان يكي از هشت اصل مديريت كيفيت مبتني بر سري استانداردهاي ISO 9000 و همراه نمودن كاركنان سازمان در بسيج انديشه‌ها، ترغيب به نوآوري و خلاقيت در سازمان و دخالت دادن افكار و پيشنهادهاي آنان،‌ مستلزم ايجاد و استقرار يك رويكرد سيستماتيك مي‌باشد.

با استقرار و مميزي سيستم پيشنهادها  بر اساس آيين‌نامه‌ها يا الگوهاي معين مي توان هدف فوق را محقق نمود.

شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران براي سيستم پيشنهادها گواهينامه انطباق با الزامات و توصيه‌هاي آيين‌نامه‌هاي مبنا را صادر مي‌نمايد.