ارزیابی انطباق محصول

ارزيابي انطباق محصول به منظور اثبات ادعای پديد آورنده محصول در مورد انطباق کلیه فرآيندهای طراحی، ساخت و آزمون های مرتبط برای تصدیق و صحه گذاری بر اساس استانداردهای مرتبط و صدور گواهينامه انطباق محصول انجام مي‌گردد.

در صورت موفقیت در ارزیابی‌های مربوطه، برای سازمان متقاضی گواهینامه با اعتبار یک سال صادر می‌گردد و در این مدت جهت حصول اطمینان از تداوم کیفیت محصول مطابق با معیارها و ویژگی‌‌های تعریف شده، بازرسی‌های مراقبتی 3 یا 6 ماهه، در فرآيندهاي تولید و کنترل کیفیت بعمل می‌آید.

معیارهای ارزیابی انطباق محصول با پدید آورنده محصول مورد توافق قرار می گیرند. این معیارها می توانند به حالات متفاوت در استانداردهای محصول، ضوابط و مقررات دولتی، روش های اجرایی ساخت و کنترل کیفیت، الزامات مشتری و ...، تعریف شده باشند.

مراحل ارزیابی و صدور گواهینامه عبارتند از:

 • ارزيابي مستندات
  بررسي مستندات کنترل کیفیت، فرايندهاي توليد، مستندات فني محصول، استانداردها يا قواعد مبنا براي كنترل كيفيت.
 • ارزيابي مقدماتي سيستم توليد/ كنترل كيفيت سازمان
  به منظور بررسي اجراي الزامات استاندارد و یا روش‌های اجرایی مرتبط در كارخانه، فرايندهاي توليد/كنترل كيفيت در محل كارخانه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 • بازرسي و آزمايش محصول
  پس از نمونه برداری در حضور کارشناس متخصص بر اساس آزمایش های لازم طبق استاندارد یا روش اجرایی که معیارهای پذیرش را شامل می گردند، انجام می شود.
 • تعيين اقدامات اصلاحي
  چنانچه كاستي‌هایي در فرآيندهاي توليدي/كنترل كيفيت محصول وجود داشته باشد، اقدامات اصلاحي مرتبط تعيين و به سازمان اعلام مي‌شوند.
 • ارزيابي انطباق و صدور گواهينامه محصول
  به منظور حصول اطمينان از عملكرد فرآيندهاي توليد/كنترل كيفيت محصول و پدید آمدن الزامات و معیارهای مشخص شده برای محصول، ارزيابي بر مبناي استاندارد و يا روش‌های اجرایی مورد استفاده در سازمان صورت گرفته و درصورت تایید، گواهینامه انطباق محصول صادر خواهد شد.