ارزیابی و تایید صلاحیت افراد

صلاحیت ترکیبی از توانایی اثبات شده برای به کارگیری دانش، مهارت و صفات فردی است که شخص را قادر می سازد به نحو اثر بخش مسئولیت‌ها و وظایفی را که به عهده او گذاشته شده برآورده سازد.

اثبات صلاحیت های مورد ادعای افراد، پیش از استخدام، ارتقا یا تخصیص مسئولیت به ایشان، بخصوص در سمت‌هایی که حساسیت بیشتر داشته و کاستی در اجرای آنها می‌تواند مخاطرات قابل توجه به سازمان‌ها تحمیل کند، دغدغه روزمره صاحبان تجارت و متولیان فرآیند انتخاب، استخدام، ارتقا و به کارگماری منابع انسانی است.

از سوی دیگر متقاضیان کار و ارتقای شغلی همواره بدنبال راه کارهایی برای نمایش بهتر و مستند توانمندی‌ها و صلاحیت‌های خود هستند. تنوع نهادهای ارائه دهنده خدمات آموزشی، وجود الگوهای متنوع برای ارتقای صلاحیت افراد، انواع گواهینامه‌های صادره و تنوع انتظارات در داخل سازمان برای تامین به موقع منابع انسانی مورد نیاز فرآیند اثبات صلاحیت را بعضا به کاری طاقت فرسا و نتایج آنرا با عدم قطعیت زیاد همراه ساخته است.

یکی از خدماتی که سازمان‌های ارزیابی انطباق مستقل انجام می دهند ارزیابی و تصدیق صلاحیت‌های افراد در حوزه های مختلف بر اساس ضوابطی یکپارچه در سطح بین المللی است. این سازمان ها خدمات خود را در پیروی از استاندارد ISO 17024 ارائه می دهند.شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران خدمات تصدیق صلاحیت افراد را در پیروی از روش‌ها و ضوابط  استاندارد ISO 17024 در حوزه های متنوعی ارائه می دهد.

شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران در حوزه‌های و سطوح متنوعی به ارزیابی افراد متقاضی پرداخته و در صورت موفقیت، صلاحیت آنها را ثبت و با ارائه گواهینامه تصدیق می نماید برخی از این حوزه‌ها سیستم مدیریت کیفیت ، ایمنی پیمانکاران SCC ، ایمنی افرادSCP ، سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست، سیستم مدیریت انرژی، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، سیستم مدیریت ایمنی غدایی، سیستم مدیریت ریسک، سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات، سیستم مدیریت آموزش، سیستم مدیریت دارایی و تعمیرات و توانمندی دفتری در سطوح مختلف از قبیل کارشناس، مدیر و ممیز است.

تایید حوزه‌های صلاحیتی مورد نیاز دیگر حسب نیاز قابل توسعه و ارائه می باشد. مراحل ارزیابی و تصدیق مهارت‌های فردی به شرح زیر می باشد:

  • تماس و دریافت برنامه‌ آزمون‌های ادواری و محتوا و مراجع حوزه‌ها
  •  ارسال درخواست انجام ارزیابی به همراه رزومه و سوابق صلاحیت به واحد امور قرارداد‌ها
  • بررسی اولیه، تایید یا درخواست اطلاعات تکمیلی
  • پرداخت هزینه‌های ارزیابی و آزمون
  • انجام ارزیابی و آزمون
  • بررسی مستقل نتایج توصیه شده ارزیابی و آزمون
  • ثبت و ارائه گواهینامه تایید صلاحیت