سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO/IEC 20000

نياز به يك استاندارد جهاني براي مديريت خدمات فناوري اطلاعات، در ساليان گذشته كاملاً مشهود بوده است. با رشد فناوري اطلاعات، ارائة خدمات با سطح كيفي مناسب‌تر نسبت به رقبا، به عنوان يك مزيت رقابتي و موضوعي قابل توجه براي سازمان‌ها قرار گرفت. مؤسسة استاندارد انگلستان، با درك اين موقعيت و استفاده از تجارب موجود در اين زمينه، اولين استاندارد را در موضوع خدمات فناوري اطلاعات ارائه داد كه مبنايي براي توسعه و جهاني شدن اين مقوله قرار گرفت. در تداوم اين تلا‌ش‌ها، استاندارد ISO/IEC 20000، اولين استاندارد فراگير جهاني است كه به طور مشخص، به موضوع مديريت خدمات فناوري اطلاعات مي‌پردازد.

استاندارد ISO/IEC 20000 مجموعه‌اي از فرآيندهاي مديريتي يكپارچه را براي ارائة خدمات مؤثر به مشتريان و كسب و كارهاي مختلف تشريح نموده و با رويكرد فرآيندگرا، تكميل كنندة مجموعه‌اي به نام كتابخانة زيرساخت فناوري اطلاعات (ITIL) مي‌باشد. قسمت اول اين استاندارد، الزاماتي رسمي را براي سازمان‌ها به منظور ارائة خدمات مديريت شده در يك سطح كيفي قابل قبول، به مشتريان خود، تعريف نموده و قسمت دوم، راهنماي كاربردي و تشريح بهترين تجارب براي فرآيندهاي مديريت خدمات است و براي سازمان‌هايي كه براي مميزي در قبال استاندارد مذكور آماده مي‌شوند، راهنماي عملي مناسبي محسوب مي‌گردد.

ارزيابي سازمان بر مبناي اين استاندارد، مي‌تواند توسط مراجع صدور گواهينامه‌اي كه در انجمن مديريت ارشد فناوري اطلاعات (itSMF) ثبت شده باشند  صورت پذيرفته و در صورت برآورده‌سازي الزامات استاندارد ISO/IEC 20000، گواهينامة تطابق با استاندارد مذكور صادر شده و سازمان مجاز به استفاده از نشان itSMF ISO/IEC 20000 خواهد بود