الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی (ISO 3834)

با توجه به اهمیت فعالیت‌های استاندارد در حوزه‌های مختلف صنعت در راستای ایجاد امکان مدیریت بخش‌های مختلف تولیدی در سازمان‌ها، سازمان بین‌المللی استاندارد بر آن شد تا استانداردهای صنفی را جهت تکمیل استانداردهای مدیریتی و به عنوان مکمل آن‌ها مورد بررسی، تدوين و تصويب قرار دهد.  تهية شواهد كافي به منظور اثبات قابليت كنترل عوامل خطرزا در مواد غذايي براساس الزامات قانوني و همچنين الزامات مشتري از جمله مواردي است كه سازمان‌هاي دخيل در زنجيرة توليد، به آن نيازمندند. استاندارد بين‌المللي ISO 22000 با به كارگيري اصول HACCP و تركيب مؤثر آن با برنامه‌هاي پيش نيازي (PRP(s همچنين به كارگيري ساختار استاندارد ISO 9001، ضمن كنترل و كاهش تمام عوامل خطرزاي شناسايي شده به محدوده قابل قبول، باعث تحويل محصولي سالم به مصرف كننده نهايي و يا مرحلة بعدي از زنجيرة توليد مي‌گردد. الزامات اين استاندارد بر مبناي تركيبي از عوامل زير جهت دستيابي به سلامت مواد غذايي در زنجيرة توليد تا مصرف مي‌باشد:

فرآیند جوشکاری و مدیریت آن به عنوان یکی از مهمترین روش‌های تولید در صنایع مختلف قلمداد مي‌گردد. با تشکیل کمیته شماره 44 و زیر کمیته شماره 10 در سازمان بین‌المللی استانداردسازی استاندارد سری ایزو 3834 در شش قسمت تهیه گردید. فلسفه تدوین این استاندارد در واقع به ماهیت فرآیند جوشکاری به عنوان فرآيند ويژه، مرتبط می‌باشد.

در استاندارد الزامات تخصصی مدیریت فرآیند ویژه جوشکاری، از روش‌های بازنگری الزامات عمومی و فنی کارفرما تا معیارهای تایید صلاحیت پرسنل، نحوه تهیه و تدوین دستورالعمل‌های جوشکاری، تایید دستورالعمل‌ها، روش‌های تست و بازرسی مواد و محصول شامل تست‌های مخرب و غیر مخرب، مواد مصرفی جوش، انبارش مواد پایه، عملیات حرارتی، تشخیص محصول نامنطبق و اقدامات اصلاحی ناشی از آن، کالیبراسیون تجهیزات و ... را در برمي‌گیرد.

بخش‌های مختلف این استاندارد به قرار زیر می باشد:

- ISO 3834:2005, Part 1: معیارهای عمومی برای انتخاب هر کدام از قسمت‌ها توسط سازمان‌ها که می‌تواند بخش‌های 2، 3، یا 4 باشند.

- ISO 3834:2005, Part 2: الزامات جامع کیفیت جوشکاری ذوبی مواد فلزی

- ISO 3834:2005, Part 3: الزامات استاندارد جوشکاری ذوبی مواد فلزی

- ISO 3834:2005, Part 4: الزامات مقدماتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

- ISO 3834:2005, Part 5: استانداردهای تکمیلی مورد نیاز برای استقرار هر کدام از الزامات مندرج در بخش‌های 2-3- و یا 4

- ISO 3834:2005, Part 6: راهنمای استقرار