سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی(ISO 22000/Fssc 22000)

تهيه شواهد كافی به منظور اثبات قابليت كنترل عوامل خطرزا در مواد غذايی براساس الزامات قانونی و همچنين الزامات مشتری از جمله مواردی است كه سازمان‌های دخيل در زنجيرة توليد، به آن نيازمند هستند. استاندارد بين‌المللي ISO 22000 با به كارگيری اصول HACCP و تركيب مؤثر آن با برنامه‌های پيش نيازی (PRP(s)) همچنين به كارگيری ساختار استاندارد ISO 9001، ضمن كنترل و كاهش تمام عوامل خطرزای شناسايي شده به محدوده قابل قبول، باعث تحويل محصولي سالم به مصرف كننده نهايی و يا مرحله بعدي از زنجيره توليد مي‌گردد. الزامات اين استاندارد بر مبناي تركيبي از عوامل زير جهت دستيابی به سلامت مواد غذايی در زنجيره توليد تا مصرف می‌باشد:

 

  • ارتباط متقابل كليه دست اندركاران زنجيره توليد مواد غذايی
  • مديريت سيستم
  • كنترل فرآيند
  • اصول (Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP
  • برنامه‌های پيش نيازی (Pre Requisite Programs)

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO 22000 توسط TÜV Austria  تحت اعتباردهي ESYD (Hellenic Accreditation System) صورت می‌پذيرد.