ارزش گذاری برند (ISO10668)

دارایی های ناملموس از با ارزش ترین دارایی های یک سازمان هستند. یکی از این دارایی ها نام تجاری است. بدین ترتیب نام تجاری باید به نحو قابل اطمینانی ارزش گذاری شود. استاندارد ISO 10668 رویکرد قابل اعتمادی برای ارزش‌یابی پولی نام تجاری شامل جنبه های مالی، رفتاری و قانونی ایجاد می‌نماید. استاندارد چارچوبی مشخص شامل اهداف، مبانی، رویکردها، روش‌ها و منابع اطلاعاتی و مفروضات و همچنین روش گزارش‌دهی بر نتایج چنین ارزشیابی ارائه می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که نیاز به ایجاد اطمینان در طرف‌های ذینفع خود روی روش‌ها و دستورالعمل‌های اندازه‌گیری ارزش برند دارند می‌توانند مخاطب این استاندارد باشند.