راهنمایی برای آموزش (ISO 10015)

منابع انسانی و توانمندی آن‌ها در ارائه خدمات و تولید در کلیه سازمان‌ها علی‌الخصوص سازمان‌های ارائه كننده خدمات، نقشی کلیدی دارند.

تاکید استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و احساس نیاز جامعه تجاری استفاده‌کننده از این استاندارد منجر به ایجاد و انتشار استاندارد راهنمای ISO 10015 در سال 1999 گردید.

سازمان‌هایی که سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO 9001 مستقر نموده‌اند به اهمیت و اثربخشی راهنمایی‌های این استاندارد در ارتقاء فرآيند آموزش سازمان و سامان بخشی آن پي برده‌اند و به دنبال استقرار راهنمایی‌ها و دريافت گواهينامه انطباق برآمده‌اند.

این راهنما کل فرآیند آموزش داخلی را در قالب چهارگام به شرح تعیین نیاز آموزش، طراحی و برنامه‌ریزی آموزش، ارائه آموزش و ارزیابی خروجی‌های آموزش مورد توجه قرار داده و در هر مرحله بر اساس تجربیات عملی و با توجه به مفهوم صلاحیت و تجربیات اجرایی در مدیریت منابع انسانی، راهنمایی‌های با ارزشی را ارائه داده است.

ارزیابی، پایش و ارتقاء فرآیند آموزش از مباحث مورد توجه در استاندارد ISO 10015 بوده و از اهميت ويژه‌اي برخورداراست.

شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران برای مدیریت فرآیند آموزش داخلی در سازمان‌ها گواهینامه انطباق با توصیه‌های ISO 10015 با اعتبار سه ساله صادر می‌نماید.