سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها (ISO 10006)

اجراي پروژه‌ها و مديريت صحيح آن‌ها در جهت تحقق خروجي‌هاي مشخص شده، توجه به رويكرد مديريت كيفيت در پروژه‌ها را اجتناب ناپذير مي‌نمايد. بكارگيري مديريت كيفيت در پروژه‌ها از يك طرف فرآيندهاي طرح‌ريزي شده در پروژه و از طرف ديگر محصول خروجي پروژه را مورد توجه قرار مي‌دهد.

شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران براي استقرار رويكرد مديريت كيفيت در پروژه‌ها گواهينامه انطباق با توصيه‌هاي‌‌‌ ISO 10006:2003 را صادر مي‌نمايد.