مدیریت شکایت و رضایتمندی مشتری (ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003, ISO/TS 10004)

مشتري گرايي به عنوان يكي از هشت اصل مديريت كيفيت در سري استانداردهاي ISO 9001 مورد توجه اكيد قرار مي‌گيرد و با الزامات گسترده‌اي نيز در يك سيستم مديريت كيفيت مبتني بر ISO 9001 متبلور مي‌شود. راهنماي تبيين عوامل رضايت‌مندي مشتريان بر مبناي استاندارد ISO 10001 و رسيدگي به شكايات مشتريان در داخل و در خارج سازمان بر مبناي استاندارد ISO 10002 و ISO 10003 و راهنماي پايش و اندازه‌گيري رضايت مشتريان بر مبناي استاندارد ISO/TS 10004 به سازمان كمك مي‌كند تا الزامات ISO 9001 در اين زمينه را به نحو مناسبي پاسخگو باشد. شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران تبيين، تامين، پايش و اندازه‌گيري رضايت‌مندي مشتريان و فرآيند رسيدگي به شكايات مشتريان گواهينامه انطباق با توصيه‌هاي , ISO/TS 10004 , ISO 10003, ISO 10002, ISO 10001 را صادر مي‌نمايد.