گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه (IMS) Integrated Management System

با توسعه روزافزون و گرایش رو به رشد سازمان‌ها به استقرار سيستم‌های مديريت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتريان و طرف‌های ذينفع خود، منطق استقرار همزمان چند سيستم مديريتی به صورت فراگير مورد اقبال قرار گرفت. در پاسخگوئی به اين خواست مشتريان شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران الگوئی را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای مختلف سيستم مديريت از قبیل سیستم مدیریت کيفيت ایزو 9001 (ISO 9001) ، سيستم مديريت محيط زيست ایزو 14001 (ISO 14001) ، سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای، ISO 45001 سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و مانند آن بررسی یکپارچگی اين سيستم‌ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده است. گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه IMS (Integrated Management System) نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق کلیه سيستم‌های مختلف مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین‌المللی است. برخی مزايای استقرار يکپارچه سيستم‌های مديريت کيفيت ایزو 9001 (ISO 9001) ، سيستم مديريت محيط زيست ایزو 14001 (ISO 14001) و سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای  ایزو 45001 (ISO 45001) از قرار زير است:

 

  • کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگی سيستم برای مميزی و صدور گواهينامه
  • کاهش هزينه‌های استقرار، مميزی و نگهداری سيستم
  • ايجاد يکنواختی در فعاليت زيرسيستم‌های مورد نياز
  • تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت‌های مستقيم اداره و بهبود سيستم‌ها
  • وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه‌ای‌تر سيستم مديريت
  • کاهش تعداد اجرای مميزی‌ها در طول سال

فرآيند اجرای مميزی IMS مشابه اجرای ساير مميزي‌ها است. در صورت تمايل، مشتريان از مزيت يک نوبت پيش مميزی بهره‌مند مي‌شوند. اجرای پيش مميزی با وجود توصيه به اجرا، به صورت اختياری و بر اساس درخواست کارفرما ارائه مي‌شود. مميزی صدور در دو مرحله و در ادامه آن فرآيند ارزيابی مستقل (Veto) و در صورت تاييد، گواهينامه صادر مي‌شود. مميزی مراقبتی ساليانه به منظور اطمينان از تداوم اجرا و اثربخشی سيستم مديريت تلفيقی به صورت ساليانه برنامه‌ريزی و اجرا مي‌شود. اعتبار گواهینامه‌های IMS وابسته و منوط به فقط اعتبار کلیه گواهینامه‌های منفرد سیستم‌ مدیریت سازمان می‌باشد.