مجموعه خدمات قابل ارائه در حالت کلی شامل موارد ذیل می‌باشد:

  •  آموزش‌های تخصصی
  •  آزمایش و ارزیابی سیستم‌های فناوری اطلاعات
  •  هدایت و راهبری در ایجاد ساز و کارهای بهبود
  •  صدور گواهینامه انطباق
  •  ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی / ارتقای سطح علمی و فنی آزمایشگاه‌های موجود

نشان‌های اعتماد و گواهینامه‌های مرتبط ارائه شونده در سه حوزه اصلی ذکر شده و برای سه لایه محصول (Product)، فرآیند (Process) و زیرساخت ارائه می‌شوند. بدین‌ترتیب، به عنوان مثال در صورت تطابق یک محصول با الزامات امنیتی مورد ارزیابی، گواهینامه (Trusted Product - Security) اعطا می‌شود.


امنیت فناوری اطلاعات 

کیفیت فناوری اطلاعات

زیر ساخت فناوری اطلاعات

امنیت موبایل