مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001)

استاندارد ISO/TS 29001 توسط كميته فني ISO/TC 67، مواد، تجهيزات و سازه‌هاي دريايي براي صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي تهيه و به عنوان يك ISO/TS براي تعيين الزامات تكميليISO 9001 خاص صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي منتشر گرديده است. با توجه به نياز خاص اين نوع صنايع در توانمندسازي و تكرارپذيري فرآيندهاي موثر در مشخصه‌هاي عملكردي محصول و تعادل اين فرآيندها با شرايط محيطي سازمان، استاندارد ISO/TS 29001 تأكيدي مضاعف براهم موضوعات مطرح در اين نوع سازمان‌ها نموده ‌است. برخي از موضوعات مورد تأكيد اين استاندارد به شرح زير مي‌باشد:

 

  • آموزش تخصصي كاركنان و تأمين‌كنندگان (پيمانكاران)
  • نظم و نظافت محيط كار
  • توجه به مشخصه‌هاي فني در كليه مراحل پديدآوري محصول
  • ثبت دانش فني در مراحل طراحي
  • توجه به گستره زنجيره تأمين

با در نظرگيري ميزان سرمايه‌گذاري در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي و همچنين رشد روزافزون استقرار سيستم‌هاي مديريتي در اين صنايع، به كارگيري مشخصه‌هاي فني ISO/TS 29001 مي‌تواند كمك موثري در رويكرد مديريت كيفيت بنمايد. صدور گواهینامه براي سازمان‌هاي تامين كننده صنايع نفت،‌ پتروشيمي و گاز طبيعي به حالات زير توسط پایش و ارزیابی انطباق ایران صورت می‌پذیرد:

  • انجام مميزي به صورت هم‌زمان با مميزي مبتني برISO 9001
  • انجام مميزي به صورت مجزا و پس از دريافت گواهينامهISO 9001
  • انجام مميزي در چارچوب مميزي مراقتبي مبتني بر ISO 9001