سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی (ISO55001)

استفاده بهینه ایجاد حداکثر ارزش از دارایی های سازمان اعم از دارایی‌های فیزیکی یا ناملموس و مالی یا غیر مالی دغدغه روزافزون مدیران سازمان‌های پیشرو است. استاندارد بین المللی ایزو 55001 (ISO 55001) الزامات ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت برای مدیریت دارایی، که از آن به عنوان (سیستم مدیریت دارایی ها) یاد می شود، را تعیین می کند. استفاده بهینه و تحقق ارزش از دارایی‌ها در جهت دستیابی به اهداف سازمان در حالی که جنبه های مرتبط با هزینه های مالی، محیط زیستی و اجتماعی، ریسک، کیفیت خدمت دهی و عملکرد مرتبط با دارایی ها در سازمان بالانس شده‌اند، نتیجه استقرار موثر این سیستم مدیریت در سازمان‌هاست. یک سیستم مدیریت دارایی مجموعه ای از عناصر مرتبط و در تعامل یک سازمان است که پیآمد آن استقرار سیاست های مدیریت دارایی و اهداف مدیریت دارایی و فرآیندهای مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف است. عناصر سیستم مدیریت دارایی مجموعه ای از ابزار ها شامل سیاست ها، طرح و برنامه ها، فرآیندهای کسب و کار و سیستم های اطلاعاتی هستند که به صورت یکپارچه درآمده اند تا نسبت به تحویل فعالیت های مدیریت دارایی تضمین ایجاد نمایند. به عنوان اولین گام، سازمان طرح استراتژیک مدیریت دارایی های (SAMP) خود را که در برگیرنده مستندسازی نقش سیستم مدیریت دارایی ها در پشتیبانی از دستیابی به اهداف مدیریت دارایی ها  می باشد ایجاد می‌کند. باید توجه داشت که تمرکز این استاندارد بین‌المللی بر مدیریت دارایی‌های فیزیکی است ولی در عین حال الزامات سیستمی را بیان می نماید که می تواند برای دیگر گونه های دارایی ها مانند دارایی های معنوی نیز به کار گرفته شود. برخی مزایای مدیریت دارایی شامل موارد زیر است

  • بهبود عملکرد مالی از طریق بهبود بازگشت سرمایه و کاهش هزینه ها در حالی که ارزش دارایی ها حفظ می شود،
  • امکان تصمیم گیری های بهتر و بر اساس اطلاعات کامل در مورد سرمایه گذاری روی دارایی ها با توجه به هزینه ها، ریسک ها و فرصت ها
  • کاهش ضررهای مالی، بهبود ایمنی و بهداشت، شهرت و حسن نیت، کاهش اثرات محیط زیستی و اجتماعی، منجر شدن به کاهش تعهداتی مثل بیمه و جرایم از طریق مدیریت ریسک
  • بهبود مستمر خدمات و محصولات متناسب و یا حتی فراتر از انتظارات مشتریان و ذی نفعان از طریق ایجاد اطمینان از عملکرد دارایی ها
  • نمایش مسئولیت های اجتماعی و اخلاق کسب و کار سازمانی به ذی نفعان.به طور مثال کاهش آلودگی ها، حفاظت از منابع و تطابق با تغییرات آب و هوایی
  • نمایش شفاف تطابق عملکرد سازمان و مدیریت با الزامات قانونی، مقرراتی و محلی به همراه اجرای استانداردها، سیاست ها و فرایندهای مدیریت دارایی ها
  • بهبود کارایی و اثربخشی و دستیابی به اهداف سازمانی از طریق بازبینی و بهبود فرآیندها، رویه و عملکرد دارایی
  • بهبود شهرت از طریق بهبود رضایت مشتری، آگاهی و اعتماد ذینفعان
  • مدیریت موثر پیآمد‌های کوتاه مدت و بلند مدت اتفاقات، هزینه ها و عملکرد می تواند به بهبود پایداری عملیات و بقای سازمان منجر می‌شود

این استاندارد می‌تواند به منظور ثبت و صدور گواهینامه به خدمت گرفته شود. در همین راستا شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران با تکیه بر صلاحیت و تجربه ممیزان و متخصصان خود، خدمات ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه مبتنی بر استاندارد ایزو 55001 (ISO 55001) را ارائه می‌دهد.