سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001)

مديريت انرژي همانند ديگر رويكردهاي مديريتي درچارچوب يك سيستم مديريت قابل استقرار در سازمان‌ها است. سيستم مديريت انرژي (بر اساس ایزو 50001 ISO50001) ابزاري براي بهبود مستمر در زمينه مصرف انرژي، كارآيي انرژي و انتخاب منابع انرژي ميباشد. با استقرار سيستم مديريت انرژي ساختارهاي الزم به منظور نهادينه سازي موارد زير در سازمان، ايجاد مي گردند:

  • طرحريزي كاهش هزينه هاي مصرف انرژي
  • استفاده بهينه از انرژي
  • كاهش دفع آلاینده هاي زيست محيطي
  • تأمين ميزان انرژي مناسب با كيفيت و هزينه مورد نظر

پایش و ارزیابی انطباق ایران سيستم مديريت انرژي استقرار يافته در سازمانها را مانند ساير سيستمهاي مديريت همانند ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 45001، مورد مميزي سيستمي قرار داده و براي سازمانها گواهينامه سيستم مديريت انرژي بر اساس ایزو 50001 (ISO 50001) صادر مينمايد.

استانداردهاي رايج براي سيستم مديريت انرژي عبارتند از:

  • ISO 50001:2011
  • EN 16001:2009
  • ANSI/ MSE 2000::2005
  • DS 2403:2001