خدمات قابل ارائه در این زمینه شامل بازرسی، نظارت، کنترل و تایید موارد زیر می‌باشد:

 • بازرسی انواع مخازن CNG
  بازرسی مخازن نوع اول یا تمام فلزی (CNG 1)، مخازن نوع دوم (CNG 2)، مخازن نوع سوم (CNG 3) و مخازن نوع چهارم یا تمام کامپوزیت (CNG 4).
 • تایید نوع (Type Approval)
  شامل تایید طراحی (Design Approval) و کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به طراحی و ساخت و آزمون های مخازن CNG می‌باشد.
 • نظارت بر تولید و صدور گواهی Batch Test
  شامل بازرسی، نظارت و تایید سیلندرهای تولیدی مطابق با استاندارد مرتبط می‌باشد.
 • انواع بازرسی و صدور گواهینامه برای کیت تبدیل CNG
  بازرسی و آزمون کیت تبدیل CNG بر اساس استانداردهای بین‌المللی و صدور گواهینامه تایید نوع.
 • بازرسی، کنترل و تایید گازسوز کردن (دوگانه سوز کردن) خودروها
 • بازرسی و تایید کارگاه‌های تبدیل CNG