تاييد نوع

این فرآیند بر اساس ديسيپلين‌هاي مشخصTÜV بر روی نمونه محصول تولید شده انجام مي‌گردد. در این فرآیند ارزیابی انطباق محصول با استانداردهای مرتبط به وسیله نمونه برداری و انجام آزمون به منظور اثبات ادعای پدیدآورنده محصول انجام گردیده و پس از اثبات تطابق با الزامات، برای محصول گواهینامه تایید نوع یا Type Approval صادر می گردد. این گواهینامه جهت هر نوع محصول تولیدی اعم از صنعتی، ساختمانی، شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی و.... قابل صدور می باشد. دریافت این گواهینامه مزیت رقابتی جهت فروش محصول در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد می نماید.