سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001)

ایزو 45001 ” سری ارزيابی ايمنی و بهداشت شغلی “(Occupational Health & Safety Assessment Series) می‌باشد و ISO 45001 استانداردی قابل مميزی و صدور گواهينامه است كه در پاسخ به نياز سازمان‌ها به يك استاندارد كه به وسيله آن بتوانند سيستم مديريت خود را در زمینه‌های بهداشتی و ايمنی ارزيابی نمايند، تدوين شده است. ساختار استاندارد ISO 45001 سازگار با استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 می‌باشد تا سازمان‌ها بتوانند به راحتی سیستم‌های مديريت كيفيت، محيط زيست و ايمنی و بهداشت شغلی را با يكديگر ادغام و سيستم مديريتی یکپارچه‌ای را ايجاد نمايند. يك سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسايی، حذف و يا به حداقل رساندن ریسک‌های مرتبط با بهداشت و ايمنی كاركنان خود و ساير طرف‌های ذينفع كه در معرض ریسک‌های OH&S قرار دارند ياری می‌نماید. فرآيند مميزی و صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO 45001 مشابه با فرآيند مميزی مبتنی بر ISO 9001 و ISO 14001 و بر اساس قواعد بین‌المللیIAF صورت می‌پذيرد و میتواند به طور يكپارچه با هر يك از سیستم‌های مديريت يا به تنهايی انجام پذيرد.