بازرسی ساختمان

رشد روزافزون آگاهي نسبت به سطح کيفيت ساختمان و سازههاي ويژه و بالا رفتن انتظارات و توقعات نسبت به در دسترس بودن، ايمن بودن، اطمينان از عملکرد قسمتهاي مختلف ساختمان و ابنيه باعث پديد آمدن ديسيپلينهاي متفاوت بازرسي کيفيت در ساختمان و سازههاي ويژه، توجه به سطح کيفيت مصالح و مولفههايي که در ساختمان و سازههاي ويژه، توجه به سطح کيفيت مصالح و مولفههايي که در ساختمان به کار ميروند و چگونگي مصرف آنها در اجرا، گرديده است.

شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران بر اساس تشخيص نيازهاي ذکر شده و نيز اعتقاد به ضرورت ايجاد اطمينان در نزد استفاده کنندگان از ساختمان و سازههاي ويژه را سازماندهي نموده و آماده ارائه خدمات زير به مشتريان و ذينفعان ميباشد:

  • بازرسي کيفيت مراحل طراحي و ساخت
  • بازرسي کيفيت براي بيمه ساختمان
  • بازرسي HSE
  • خدمات مديريت طرح
  • خدمات مديريت پروژه
  • ارزيابي ايمني و تحليلهاي فني در ساختمانها و سازهها
  • بازرسي مرتبط با مقاومسازي و بهسازي
  • ارزيابي ريسک در پروژههاي ساختماني
  • مميزي و مهندسي انرژي در صنعت ساختمان