محیط زیست

 

شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران با بهره‌گیری از صلاحیت‌ها و توانمندی‌های خود، خدمات امور محیط زیست را در رابطه با فناوری‌های پاک‌سازی آب، خاک و هوا، مدیریت زیست‌محیطی، استاندارد زیست‌محیطی، فناوری‌های مرتبط با CCS و فناوری‌های مکانیسم توسعه پاک (CDM) مدنظر قرار خواهد داد. از جمله این خدمات عبارت‌اند از: 

 • ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی (Environmental Impacts Assessment-EIA)
 • ارزيابی عملكرد زیست‌محیطی (Environmental Performance Evaluation-EPE)
 • ارزيابی چرخه عمر (Life Cycle Assessment-LCA)
 • برچسب‌زنی و اظهارنامه‌های زیست‌محیطی (Environmental Labeling & Declarations)
 • ارزيابی ارتباطات زیست‌محیطی (Environmental Communication)
 • ارزيابی راندمان اكولوژيكی (Eco-Efficiency Assessment-EEA)
 • طراحی محصولات و فرآيند با آلايندگی صفر (Zero Emission Product and Process Design)
 • بازطراحی فرآيندها مبتنی بر مهندسی سبز (Green Engineering Process Redesign)
 • ارزيابی شيمی و مهندسی سبز (Green Chemistry and Engineering Assessment)
 • مطالعات جريان های مواد و انرژی (Material and Energy Flows Studies)
 • ارزيابی بهره‌وری سبز (Green Productivity)
 • مکانیسم توسعه پاک CDM ارائه فناوری‌های زیست‌محیطی به شرکت‌ها جهت کسب استاندارد زیست‌محیطی مرتبط
 • ارزیابی فناوری‌ها و مدیریت بازیافت پسماند، تصفیه‌خانه‌ها، شیرابه و زباله سوزها
 • ارائه بسته‌های سیاستی، مدیریتی، فناوری و نوآوری در جهت اجرای بخشی از سیاست‌های کلی