مدیریت یک پارچکی دارایی‌ها (AIM)

يكپارچگي، ايمني و قابليت اطمينان مهمترين چالش‌هاي مديران و گردانندگان يك سايت صنعتي هستند. اولين هدف مديريت يكپارچگي دارایی‌ (AIM) برقراري و حفظ آن‌ها در شرايط مناسب براي كار (FFS) همراه با افزايش عمر مفيد آن‌ها با كاركردي مطمئن، ايمن و با كمترين هزينه مي‌باشد. يكپارچگي دارايي هنگامي برقرار است كه تركيب احتمال تخريب و نتايج حاصل از اين تخريب كمترين مخاطره ممكن را براي افراد، محيط و همچنين صاحبان آن ايجاد نمايد.

برقراري و اجراي يك برنامه مديريت يكپارچگي دارایي نيازمند گردآوري، تحليل و ذخيره‌سازي حجم بالايي از داده‌ها و اطلاعات است. همچنین كاركرد مؤثر اين برنامه نیازمند ذخيره‌سازي، تحليل، مديريت و اقدام بر روي تك‌تك اين اطلاعات است. شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران با شناختي كه از كليه اين موارد دارد قادر است با استفاده از نرم‌افزارهاي پودماني خود و با اتكا به دانش متخصصين در سراسر جهان بهترين پشتيبان براي تحقق اهداف اين برنامه نزد مشتريان خود باشد. خدمات مديريت يكپارچگي دارایي شركت توف نورد ایران شامل موارد زیر است:

  • سیستم مدیریت قابلیت اعتماد بر مبنای سری استاندارد IEC 60300

قابليت اعتماد مطابق با استاندارد ISO 9000 واژه كلي براي توصيف عملكرد مربوط به قابليت دسترسي (Availability) و عوامل تأثيرگذار بر آن در يك سيستم يعني:

  1. قابليت اطمينان (Reliability) 
  2. قابليت نگهداري و تعميرات (Maintainability) می‌باشد.

مدیریت قابلیت اعتماد به عنوان یک رویکرد سیستمی، بخشی از فعالیت‌‌های مدیریتی است که عملکرد سازمان را در مباحث قابلیت اطمینان/ دسترس‌پذیری/ قابلیت نگهداری و تعمیرات/ ایمنی (RAMS) به منظور حصول اطمینان از کارایی و توانمندی فرآیند‌های عملیاتی و تجهیزات و محصولات مورد توجه قرار می‌دهد و بهبود مستمر آن را میسر می‌سازد. شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران تمامی مراحل طراحی، آموزش، مشاوره، ممیزی، استقرار، تست و ارائه گواهی انطباق سیستم مدیریت قابلیت اعتماد را انجام می‌دهد.

  • بازرسي بر مبناي ريسك (RBI)

RBI روشي منظم براي تعیین و اعمال ضريب ريسك شکست دستگاه‌ها و تجهیزات در تعمير و نگهداري تأسيسات و اتخاذ تصميمات بازرسي است. مطالعات RBI تأمين كننده درك دقيق‌تر از مخاطرات و مكانيزم‌هاي تخريب محتمل مرتبط با مخازن تحت فشار و لوله‌كشي‌هاست. اين اطلاعات كمك زيادي به تأمين يك برنامه كامل يكپارچگي دارایی و در نتيجه مديريت مناسب مخاطرات مي‌نمايند. شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران با سابقه بیشترین تعداد کار انجام شده در این زمینه و بکارگیری نرم‌افزار INSPECTIOBASE مطابق با استاندارد API 581 آماده ارائه خدمات در این زمینه می‌باشد.

سیستم نگهداری و تعمیرات متمرکز بر قابلیت اطمینان (RCM)

یکی از استراتژی‌های مطرح در زمینه برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات و بهینه‌سازی فعالیت‌های مرتبط با آن، سیستم یا فرآیند نگهداری و تعمیرات با محوریت قابلیت اطمینان (RCM-Reliability Centered Maintenance) می‌باشد. این سیستم به منظور تعیین آنچه که می‌بایستی انجام گردد تا تمامی امکانات و تجهیرات فیزیکی سازمان‌ها به طور مستمر وظایف طرح‌ریزی شده خود را در بستر فعلی عملیاتی خود برآورده نماید، مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران در چهارچوب طراحی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات متمرکز بر قابلیت اطمینان (RCM) و مکانیزم جمع‌آوری داده‌ها، استانداردهای بین‌المللی مطرح در مباحث RCM مانند ANSI / IEEE Std 500، ISO 14224، IEC 60300، OREDA، SAE را مورد استفاده قرار می‌دهد.

  • ارزيابي آمادگی برای كار (FFS) 

شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران خدمات ارزيابي سطوح1، 2 و3 FFS خود را مطابق با استانداردهاي (API 579- 1 ASME FFS- 1) و ASMESec XI ارائه مي‌نمايد. متخصصين اين شركت با كاربرد نرم‌افزارهاي مختلف صنعتي مناسب در اين زمينه مانند ANSYS، ABAQUS و ... آشنايي دارند.

  • سيستم مديريت يكپارچه خطوط لوله (PIMS)

سيستم مديريت يكپارچه خطوط لوله شركت توف نورد ایران جهت كمك به راهبران خطوط لوله در زمينه برقراری کارکرد ایمن و قابل اطمینان خطوط لوله با تكيه بر رويكردهاي متفاوت و يكپارچگي آن‌ها، طراحي گرديده است. اين برنامه استمرار كاركرد اين خطوط را تضمين نموده و بر مبناي آخرين قواعد و استانداردها همچون ASME B 31.8S يا API 1160 استوار مي‌باشد.

  • سيستم مديريت نگهداري و تعميرات نرم‌افزاري (CMMS)

در يك بسته نرم‌افزاري CMMS اطلاعات عمليات نگهداري و تعميرات سازمان معمولا در يك بانك اطلاعاتي نگهداري مي‌گردد. اين اطلاعات كه به ‌صورت كاملاً ايمن و با قابليت اطمينان بالا نگهداري مي‌شوند، ‌نيروهاي فني و سازمان نت را در انجام كارها و وظايف محوله با اثربخشي بيشتري ياري مي‌نمايند. CMMS بستر مناسب جهت اجرای یک برنامه مدیریت یکپارچهAIM را فراهم ساخته و اطلاعات اولیه مورد نیاز را در اختیار آن قرار می‌دهد.